Preambule

Office de tourisme Terres de Corrèze verwerkt persoonsgegevens (hierna te noemen "Persoonsgegevens") over u wanneer u deze website (hierna te noemen de "Site") gebruikt.
Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze Site.
Het doel van dit beleid is om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw Persoonsgegevens en over uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de bepalingen die van toepassing zijn op dit gebied, in het bijzonder de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden bekend als "Informatique et libertés" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Artikel 1 - Toepassingsgebied van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit Beleid beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van Uw Persoonsgegevens, waaronder Persoonsgegevens die op - of via - de Site worden verzameld.

Office de tourisme Terres de Corrèze verzamelt Persoonsgegevens (online, inclusief via e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor die persoon.

Niet-persoonsgegevens" verwijst naar informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Plaatsen waar Persoonsgegevens worden opgeslagen

Alle Persoonsgegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen, bij onze webhostingprovider:

OVH SAS 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is: Toeristenbureau Terres de Corrèze 10, Place de la Libération 19140 UZERCHE; bepaalde technische diensten (Hosting) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners (Iris Interactive). In overeenstemming met artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden aan een strikte geheimhoudingsclausule die elk gebruik van de aan hem toevertrouwde gegevens verbiedt dat niet is voorzien in het servicecontract en die hem verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam
 • Voornaam,
 • Adres,
 • Telefoonnummer,
 • E-mail,
 • Naam van de organisatie of vereniging,
 • type dienstverlener

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder beschreven doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functies en mogelijkheden van de Site kunnen alleen worden gebruikt als u Office de Tourisme Terres de Corrèze bepaalde Persoonlijke Gegevens verstrekt wanneer u de Site bezoekt of gebruikt. Het staat u vrij al dan niet een deel van uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken.

Als u er echter voor kiest om ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en functionaliteiten van de Site niet correct functioneren en/of kan u de toegang tot bepaalde pagina's van de Site worden geweigerd.

Cookies en andere trackers

De Site kan cookies of andere technologieën gebruiken om Persoonsgegevens te verzamelen of op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw surfgedrag op de Site te registreren.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat U zich hebt afgemeld van de Site om te worden gebruikt tijdens Uw volgende bezoeken aan de Site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra U zich afmeldt van de Site).

VVV Terres de Corrèze gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door :

 • waardoor een service je apparatuur kan herkennen, zodat je niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te geven om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die U al hebt opgegeven, zodat U deze niet opnieuw hoeft op te geven op elke webpagina die hierom vraagt.

Het toeristenbureau Terres de Corrèze gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de sites te analyseren om :

 • het aantal gebruikers van de diensten te meten, ze gebruiksvriendelijker te maken en ervoor te zorgen dat ze snel op Uw verzoeken kunnen reageren;
 • om L'Office de Tourisme Terres de Corrèze te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met zijn diensten om ze te verbeteren.

Het toeristenbureau van Terres de Corrèze kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om diensten voor haar rekening uit te voeren en met name om :

 • Uw surfgedrag te analyseren en het publiek voor de Sites en Applicaties te meten;
 • Uw interessecentra te analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen;
 • u toestaan om de inhoud van de Sites en Applicaties te delen met andere mensen op sociale netwerken of om deze andere mensen te laten weten wat U bekijkt of wat U denkt (bijv. de "Vind ik leuk"-knop op Facebook)

In dit geval kunnen onzichtbare "pixels" en cookies van deze externe serviceproviders worden gebruikt en opgeslagen. Wanneer de door deze cookies gegenereerde informatie wordt doorgegeven, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór de geolocatie en vóór de opslag wordt geanonimiseerd. Onze serviceproviders gebruiken deze informatie om uw gebruik van de Site te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteit van de Site voor het Office du Tourisme Terres de Corrèze en om u betere diensten en reclame aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Zij zullen uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens.

Wanneer u op de Site surft, worden cookies standaard geactiveerd en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u beslissen of u deze wel of niet wilt accepteren. Door de sites te blijven gebruiken, accepteert u expliciet het gebruik van dergelijke cookies door het toeristenbureau Terres de Corrèze.

U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies (inclusief cookies die worden gebruikt voor publieksmeting) systematisch worden geweigerd. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat bepaalde functies en kenmerken van de Site niet correct functioneren en dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen of diensten van de Site.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan Artikel 9: Uw rechten.

U kunt uw paneel voor cookiebeheer openen om de parameters voor het plaatsen en lezen van cookies in te stellen.

Bewaren van gegevens

Op soort gegevens :

 • Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, postadres, enz.): max. 3 jaar ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar ;
 • Locatiegegevens = 48h ;

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig en evenredig met het doel waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. maximaal 3 jaar vanaf de laatste keer dat u op uw initiatief contact met ons hebt opgenomen.
Na de bovengenoemde perioden worden uw gegevens uitsluitend verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonlijke gegevens op vrijwillige basis.
De persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld met het oog op de activiteiten van het Toeristenbureau van Terres de Corrèze, zoals het verbeteren van de marketing- en reclameactiviteiten van het Toeristenbureau van Terres de Corrèze, het beter afstemmen van de producten en diensten van het Toeristenbureau van Terres de Corrèze op de behoeften van de klanten of het voldoen aan de wettelijke meldingsplichten en andere soortgelijke activiteiten.
Het Office du Tourisme Terres de Corrèze verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor zijn activiteiten en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk ten behoeve van :

 • Reageren op contactverzoeken
 • Stuur gerichte nieuwsbrieven
 • Tevredenheidsvragenlijsten versturen
 • Online boeken aanmoedigen
 • Gebruik e-reputatie om opmerkingen te markeren

Behoudens de toepasselijke lokale wetgeving geeft U, door Uw e-mailadres op te geven, het VVV-kantoor Terres de Corrèze uitdrukkelijk toestemming om dit adres samen met andere Persoonlijke gegevens te gebruiken om U commerciële of marketingberichten te sturen.

Het Office du Tourisme Terres de Corrèze kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen op de site).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van Persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruiken, opslaan, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van Persoonsgegevens in overeenstemming met wat noodzakelijk is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden opgeslagen op het Franse vasteland.

Artikel 7 - Links naar websites die niet worden beheerd door het toeristenbureau van Terres de Corrèze

De site kan links bevatten naar websites van derden die interessant voor u kunnen zijn.

Het VVV-kantoor Terres de Corrèze heeft geen enkele controle over de inhoud van de sites van derden, noch over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonlijke Gegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijst het toeristenbureau van Terres de Corrèze alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te informeren naar het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonlijke gegevens

Als U de Site bezoekt vanuit een land buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, wijzen wij U erop dat U door gebruik te blijven maken van de Site, waarop de Franse wetgeving, de bijbehorende Gebruiksvoorwaarden en dit Beleid van toepassing zijn, Uw Persoonsgegevens overdraagt naar de Europese Unie en dat U instemt met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt binnen het Toeristenbureau Terres de Corrèze voor de doeleinden die worden beschreven in Artikel 3 van dit Beleid.

Het toeristenbureau Terres de Corrèze kan uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat het zich er vóór de doorgifte van vergewist dat de entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Als Terres de Corrèze Advocatenkantoor ontdekt dat een derde partij aan wie Terres de Corrèze Advocatenkantoor persoonlijke gegevens heeft verstrekt voor de doeleinden die worden beschreven in artikel 3 hierboven, persoonlijke gegevens gebruikt of verstrekt in strijd met dit beleid of in strijd met de toepasselijke wetgeving, zal Terres de Corrèze Advocatenkantoor alle redelijke stappen ondernemen om dergelijk gebruik of dergelijke verstrekking te voorkomen of te stoppen.

U hebt ook het recht om het toeristenbureau Terres de Corrèze al dan niet toestemming te geven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 9 hieronder.

l'Office de Tourisme Terres de Corrèze kan Uw Persoonsgegevens ook overdragen aan derden indien l'Office de Tourisme Terres de Corrèze van mening is dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld voor hostingdiensten door een derde) of om zijn wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van de verkoop van activa aan een derde, een wijziging van de zeggenschap of de gehele of gedeeltelijke liquidatie van l'Office de Tourisme Terres de Corrèze).

Daarnaast kan het toeristenbureau van Terres de Corrèze uw Persoonsgegevens delen met de detailhandelaar waarvan u afhankelijk bent of die is toegewezen aan het grondgebied waar u zich bevindt ten behoeve van de activiteit van het toeristenbureau van Terres de Corrèze. Het toeristenbureau van Terres de Corrèze kan uw Persoonlijke gegevens ook delen met commerciële partners wanneer het toeristenbureau van Terres de Corrèze en de commerciële partner samen een evenement sponsoren of deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

Office de Tourisme Terres de Corrèze kan uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet dit vereist of indien Office de Tourisme Terres de Corrèze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces (bijvoorbeeld een bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Office de Tourisme Terres de Corrèze, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de Dienst voor Toerisme van Terres de Corrèze uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op een andere manier die door het VVV-kantoor Terres de Corrèze geschikt wordt geacht in overeenstemming met de geldende wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de groep VVV-kantoor Terres de Corrèze.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens.

U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te rectificeren of aan te vullen als deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te laten verwijderen

U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u de eerder gegeven toestemming intrekt;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op legitieme gronden;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

U mag dit recht echter niet uitoefenen als het bewaren van uw persoonsgegevens wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Uw recht om gegevensverwerking te beperken

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in de gevallen waarin de wet- en regelgeving voorziet.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Uw recht op gegevensportabiliteit

Vanaf 25 mei 2018 heb je het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn :

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet betreffen;
 • declaratieve persoonsgegevens en de bovengenoemde persoonlijke bedrijfsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals gegevens die worden beschermd door het bedrijfsgeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of een contract en tot persoonsgegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht geldt niet voor afgeleide of afgeleide gegevens, die persoonlijke gegevens zijn die zijn gecreëerd door het VVV-kantoor Terres de Corrèze.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van gegevens door ons is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor eerdere handelingen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL in Frankrijk, onverminderd andere administratieve of rechtsmiddelen.

Uw recht om postmortale richtlijnen te definiëren

U hebt de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden met een vertrouwde, gecertificeerde derde partij die ervoor moet zorgen dat de wensen van de overledene worden gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: l'Office de Tourisme Terres de Corrèze 10, Place de la Libération 19140 UZERCHE, en voeg daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs en een bewijs van domicilie;
 • via ons e-mailadres [email protected]. U ontvangt dan een procedure om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden opgestuurd, worden volledig vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure zijn verzameld, worden aan het einde van de procedure permanent gewist.

Alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

We verbinden ons ertoe deze verzoeken binnen 1 maand na ontvangst te beantwoorden. Deze periode kan worden verlengd met 2 maanden, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, tot een totaal van 3 maanden.

Als u een account hebt, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie zijn we echter mogelijk niet verplicht om te reageren als :

 • je deze informatie al hebt;
 • het vastleggen of doorgeven van uw persoonlijke gegevens uitdrukkelijk bij wet is voorzien;
 • communicatie van informatie onmogelijk blijkt ;
 • Het verstrekken van informatie zou onevenredige inspanningen vereisen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangers

De Dienst voor Toerisme van Terres de Corrèze draagt zorg voor de bescherming en beveiliging van de Persoonlijke Gegevens die U aan Terres de Corrèze verstrekt, om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of doorgegeven aan onbevoegde derden.

Het toeristenbureau van Terres de Corrèze heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen maakt het toeristenbureau Terres de Corrèze gebruik van technologieën die speciaal zijn ontworpen om Persoonsgegevens tijdens de overdracht te beschermen. Ondanks de inspanningen van Toeristenbureau Terres de Corrèze om uw persoonsgegevens te beschermen, kan Toeristenbureau Terres de Corrèze de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van Persoonsgegevens.

Aangezien alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot werknemers en dienstverleners van het Toeristenbureau Terres de Corrèze die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat U voorzichtig bent om onbevoegde toegang tot uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountgegevens. Bijgevolg moet U ervoor zorgen dat U Uw sessie afsluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of terminal.

Artikel 11 - Geschillenbeslechting

Hoewel het Toeristenbureau Terres de Corrèze redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Het Toeristenbureau Terres de Corrèze doet er echter alles aan om de bescherming van de Persoonlijke Gegevens te garanderen. Als U reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt, wordt U verzocht contact op te nemen met het VVV-kantoor Terres de Corrèze op het volgende adres: [email protected].

Toeristenbureau Terres de Corrèze onderzoekt klachten over het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie en probeert deze op te lossen in overeenstemming met de principes die in dit beleid zijn uiteengezet.

Ongeoorloofde toegang tot of misbruik van Persoonsgegevens kan een strafbaar feit zijn volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - Contact

Als u vragen hebt over dit beleid, als u geen informatie meer wilt ontvangen van het toeristenbureau Terres de Corrèze of als u uw persoonsgegevens wilt corrigeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected].

Artikel 13 - Ingangsdatum en herzieningen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid kan worden aangepast aan de behoeften en omstandigheden van Toeristenbureau Terres de Corrèze of indien wettelijk vereist. We nodigen u daarom uit om de updates regelmatig te lezen.

Laatste update : 20/06/2023

Is deze inhoud u van pas gekomen?

Aanmelden

Deel deze inhoud